Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, alebo ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami o predaji tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a tiež vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť .TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o., so sídlom Československej armády 923/15, 290 01 Poděbrady, IČO: 26129507, zapísaná v obchodnom registri: C 72744, zapísaná na Mestskom súde v Prahe (ďalej len"správca").
 • Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie Československé armády 923/15, 290 01 Poděbrady, e-mailová adresa teste@teste.cz, telefón +420 325 610 123.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalejlen "nariadenie") alebo
 • je potrebná na plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"), alebo
 • je to nevyhnutné na splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, a to najmä na splnenie povinností, ktoré prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 235/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ na základe vášho súhlasu spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO a DIČ.
 • Účelom spracúvania vašich osobných údajov je:
   • oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany na splnenie žiadosti subjektu o zaslanie ponuky, odpovede na dopyt alebo komentára k článku, výrobku alebo službe alebo
   • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom vrátane dodania tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady alebo vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy a plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností zo strany prevádzkovateľa alebo
   • marketingové účely.
 • Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo
 • po dobu 3 rokov.

Ostatní príjemcovia osobných údajov

 • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodávke tovaru alebo služieb a osoby poskytujúce prevádzkovateľovi technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a uchovávania údajov.
 • Príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť aj daňové úrady alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď to prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov.
 • Ak sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov bolo alebo je porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 • Nie ste povinní poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť.