1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s. r.o., so sídlom Poděbrady, Československej armády 923, IČO: 26129507, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. 3 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou právnickou alebo fyzickou osobou podnikajúcou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.teste.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Kupujúcim je podnikateľ (fyzická osoba, právnická osoba) alebo inštitúcia (príspevková organizácia, organizačná zložka štátu). Internetový predaj nie je určený pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania

Podnikateľ je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť formou živnosti alebo obdobnú činnosť so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa sa podnikateľom rozumie okrem iného každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, alebo každá osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Na účely VOP sa podnikateľom rozumie osoba, ktorá koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Podnikateľom sú aj súkromné vzdelávacie zariadenia s právnou subjektivitou ako právnická osoba.

Inštitúciou sa rozumie verejná vzdelávacia alebo výskumná inštitúcia zriadená štátom a jeho zložkami (verejné stredné a vysoké školy, SAV a pod.).

Existujúci zákazník: existujúcim zákazníkom sa v zmysle týchto VOP rozumie kupujúci, ktorý za posledných desať rokov urobil u predávajúceho aspoň jednu objednávku a nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ktorú mu predávajúci vystavil.

1.2. Tieto VOP platia v prípade, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Internetový predaj nie je určený pre spotrebiteľov.

1.3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku.

1.5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov vrátane nákladov na doručenie. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Ceny tovaru zobrazené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný na území Českej a Slovenskej republiky.

2.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

2.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2. objednávajúcom (osobné údaje objednávajúceho, údaje o spoločnosti, adresa na doručenie)

2.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

2.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

2.6. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie (prijatia) objednávky, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kupujúceho s označením "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY".

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a všetky náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

platba pri dodaní,

platba vopred na základe zálohovej faktúry,

platba na základe faktúry (len pre existujúcich zákazníkov). 

3.2 V prípade platby pri dodaní je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.3. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 2001 Občianskeho zákonníka je možné od tejto kúpnej zmluvy na dodávku tovaru odstúpiť len z dôvodov podľa ustanovenia § 2002, t.j. porušenie zmluvných ustanovení druhou zmluvnou stranou podstatným spôsobom, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatváraní zmluvy vedela alebo musela vedieť, že ak by toto porušenie predvídala, druhá strana by zmluvu neuzavrela.

4.2. Odstúpením od zmluvy sa záväzok ruší od začiatku. Prijaté plnenie sa musí vrátiť bezodkladne po odstúpení od zmluvy. 4.3. Úhrada akýchkoľvek súm zo strany predávajúceho sa uskutočňuje v hotovosti na bankový účet, ktorého číslo kupujúci oznámi predávajúcemu.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1. Ak je na základe osobitnej žiadosti Kupujúceho dohodnutý spôsob dopravy, znáša Kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní.

5.3 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať Tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, Kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

6. Práva z chybného plnenia

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občianskeho zákonníka).

6.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady, s výnimkou vád, na ktoré bol Kupujúci upozornený pred kúpou Tovaru.

6.3.Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží od kupujúceho reklamáciu s popisom reklamovanej vady tovaru a práv z vadného plnenia, ktoré kupujúci v súvislosti s ňou uplatňuje. Lehota na posúdenie reklamácie vady zo strany Predávajúceho začne plynúť najskôr po odovzdaní reklamovaného tovaru Kupujúcim Predávajúcemu.

6.4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady môže upravovať Reklamačný poriadok Predávajúceho.

   Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím Tovaru.

7.2 Predávajúci je oprávnený predávať Tovar na základe verejnoprávnych oprávnení, na základe ktorých bol predmet podnikania spoločnosti zapísaný do obchodného registra.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Kupujúcemu v lehotách uvedených pri príslušnom tovare, tovar označený ako "skladom" máme buď priamo na sklade, alebo sme schopní ho štandardne expedovať do 10 pracovných dní, pri ostatnom tovare bude dodacia lehota oznámená na požiadanie.

8. Ochrana údajov a ukladanie súborov cookie

8.1 Spracovanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, alebo kontaktných osôb kupujúceho sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR").  

8.2. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje na spracúvanie v rozsahu meno a priezvisko, adresa sídla alebo adresa na doručovanie, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, a to na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu a zrealizovať objednávku. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

8.3. Predávajúci môže kupujúcemu zasielať správy s novinkami a obchodnými ponukami súvisiacimi s predtým uzatvorenými obchodmi, kupujúci však môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie takýchto správ, a to prostredníctvom odkazu umiestneného v správe alebo e-mailom s odmietavým stanoviskom zaslaným na adresu teste@teste.cz. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 GDPR o spracúvaní osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmenách svojich osobných údajov.

8.5. Predávajúci môže poveriť spracúvaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa.

8.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 8.7. Kupujúci vyhlasuje, že bol informovaný o tom, že môže odvolať akýkoľvek súhlas udelený so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu, a to písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho TESTOVACÍ TECHNIKA s. r.o., Československej armády 923, 290 01 Poděbrady alebo e-mailom na teste@teste.cz.

8.7. Práva kupujúceho sú bližšie popísané v samostatnej informácii o spracúvaní osobných údajov.

8.8. Predávajúci na internetovej stránke elektronického obchodu www.teste.cz môže spracúvať súbory cookies potrebné na fungovanie internetovej stránky a na analytické účely

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom a prípadné spory budú riešiť súdy Českej republiky.

9.2. Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

9.3 Kontaktné údaje predávajúceho:

Dodacia adresa Československej armády 923, 290 01 Poděbrady, e-mailová adresa teste@teste.cz, telefón +420 325 610 123.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. novembra 2020.