Spätný odber elektrických zariadení

Vzhľadom na znenie zákona č. 185/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov umožňujeme našim zákazníkom bezplatne odovzdať staré zariadenia na likvidáciu.

Miestom spätného odberu je sídlo našej spoločnosti na adrese:
Testovacia technika s.r.o.
Československej armády 923
290 01 Poděbrady

Osobné odovzdanie je možné počas pracovnej doby, najlepšie po predchádzajúcej dohode.
Pondelok - piatok: 8:00 - 16:00 hod.

Spoločnosť REMA Systém, a.s., so sídlom Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 645 10 263, zabezpečuje ekologickú likvidáciu elektrozariadení.

Okrem sídla našej spoločnosti je zákazník oprávnený bezplatne odovzdať staré elektrozariadenia na zberných miestach spoločnosti REMA uvedených na webovej stránke. Na webovej stránke spoločnosti sú uvedené aj negatívne účinky látok používaných v elektrozariadeniach, grafické symboly pre separovaný zber, informácie o realizácii separovaného zberu a jeho význame.

Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu so zmiešaným odpadom, ale musia sa odovzdať na určených miestach, t. j. na zberných dvoroch alebo miestach spätného odberu (pozri vyššie). Predmetné zariadenia a odpad sa ďalej využijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z tohto zariadenia a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Spätný odber batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory prijímame späť aj od našich zákazníkov. Recyklácia je spôsob likvidácie použitých batérií, ktorý je najšetrnejší k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Aby sa odpadová batéria mohla recyklovať, musíte ju odovzdať na takzvanom mieste spätného odberu alebo na mieste separovaného zberu. Batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať v našom sídle kedykoľvek počas pracovnej doby.

Zákazníci môžu batérie a akumulátory odovzdať aj na zberných miestach REMA uvedených na webovej stránke REMA.

Na každej batérii alebo akumulátore by ste mali nájsť toto označenie "preškrtnutý kontajner", ktoré pripomína, že batéria nepatrí do zmesového odpadu, ale musí sa odniesť na určené miesta.

Okrem toho, ak je pod symbolom preškrtnutého kontajnera označený Pb, Cd alebo Hg, znamená to, že tieto batérie obsahujú obzvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a ortuť.

popelniceREMA